Úvod

Rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) patří mezi jedno z nejčastějších neurologických onemocnění a zároveň je jednou z nejběžnějších příčin invalidity u mladých dospělých. Výskyt kognitivního deficitu se u pacientů s RS odhaduje na 30-70%. Kognitivní deficit mívá nejčastěji charakter mírné kognitivní poruchy. Postižena bývá zejména pozornost, rychlost zpracování informací a krátkodobá paměť. Kognitivní poruchy mají negativní efekt na sociální vztahy i kvalitu života a jsou zároveň častou příčinou ztráty zaměstnání. Minimalizaci dopadů onemocnění na kvalitu života a sociální uplatnění pacientů má zajistit kvalitní kognitivní trénink. Metody takového tréninku nejsou v současnosti jednoznačně metodicky ani terapeuticky fixovány a rozpracovány.

Projekt předpokládá, že pravidelný a cílený trénink může významně zlepšit kognitivní funkce. K tomu, aby mohl být tento trénink uskutečňován pravidelně a v dostatečné míře, je nutné zajistit pacientům s RS, kteří jsou často handicapování i v oblasti motoriky (a je pro ně tedy velmi obtížné dopravovat se denně do zdravotnického zařízení) trénink v domácím prostředí.

Cílem projektu je vytvořit takový metodický postup kognitivního tréninku, který zohlední jak aktuální psychosomatický stav pacienta, tak i dostupnost prováděného terapeutického programu.

K rehabilitaci kognitivních funkcí bude použit program Happy neuron, který pacienti obdrží na CD. Projekt zahrnuje vstupní psychologické vyšetření, zácvik v užití programu, 2 měsíční nácvik v domácím prostředí, závěrečné psychologické vyšetření a zhodnocení efektu rehabilitace.

 

Materiální zajištění projektu

Pracoviště Neurologické kliniky a Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň ve spolupráci s Nadačním Fondem Impuls zajistilo vybavení neuropsychologickými testy potřebnými ke zjišťování aktuální úrovně kognitivních funkcí v rámci vstupního a výstupního vyšetření. Z grantových prostředků NF Impuls byl zakoupen notebook, základní SW a zároveň program Happy neuron na 18 CD. Firma ALPELEPHANT, s.r.o. poskytla SW pro dalších 100 pacientů. Webovou aplikaci pro testování a sběr informací od pacientů zdarma vytvořil Ing. Martin Dostal z Fakulty aplikovaných věd, ZČU v Plzni.

 

Materiální a odborná pomoc

 

Všem zúčastněným tímto děkujeme.

Mgr.Dana Chmelařová

 

1